city of ood

فیلمی درباره جرم جنایت که در زاغه نشین های برزیل داستان آن دنبال میشود. این...

1 minute read

PK

یک فیلم بسیار عالی از سینمای هند درباره دین. متن بالا کوتاه ترین توضیح این...

1 minute read

I Am Sam

هرچند این فیلم را به تازگی مشاهده نکرده ام و مدتی از تماشای آن میگذرد،...

1 minute read